Uroczystość z okazji wyprodukowania przez ZKS 5000 ramy podwozia dźwigu samojezdnego dla firmy Manitowoc.

Uroczystość z okazji wyprodukowania przez ZKS 5000 ramy podwozia dźwigu samojezdnego dla firmy Manitowoc.

Dnia 28.07.2017 roku w sie­dzi­bie fir­my Mani­to­woc w Wil­helm­sha­ven (Niem­cy) odby­ła się uro­czy­stość prze­ka­za­nia 5000 ramy pod­wo­zia wypro­du­ko­wa­nej przez fir­mę ZKS. Z tej oka­zji do sie­dzi­by fir­my Mani­to­woc  uda­ła się dele­ga­cja naszej spół­ki. Pod­czas cere­mo­nii wła­dze obu spół­ek podzię­ko­wa­ły sobie za wie­lo­let­nią, uda­ną i owoc­ną współ­pra­cę i zapew­ni­ły o chę­ci jej kon­ty­nu­acji. Pod­czas tej jubi­le­uszo­wejWię­cej oUro­czy­stość z oka­zji wypro­du­ko­wa­nia przez ZKS 5000 ramy pod­wo­zia dźwi­gu samo­jezd­ne­go dla fir­my Mani­to­woc.[…]