Modernizacja oświetlenia w hali W-310

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spół­ki Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy sp. z o.o.
z sie­dzi­bą w Gliwicach

ogła­sza pisem­ny kon­kurs, któ­re­go przed­mio­tem jest wybór wyko­naw­cy, któ­ry wyko­na Moder­ni­za­cję oświe­tle­nia w hali W-310 w ZKS Łabę­dy Sp. z o.o. w tym, zastą­pie­nie ist­nie­ją­cych opraw (z lam­pa­mi meta­lo­ha­lo­gen­ko­wy­mi) opra­wa­mi LED w hali W-310 w ZKS Łabę­dy sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Gliwicach.
Szcze­gó­ło­we warun­ki konkursu:

REGULAMIN kon­kur­su (pdf)

załącz­nik nr 2 Kon­kur­su — for­mu­larz ofer­to­wo-ceno­wy (doc)

załącz­nik nr 2 Kon­kur­su — for­mu­larz ofer­to­wo-ceno­wy (pdf)

załącz­nik nr 3 Kon­kur­su — oświad­cze­nie ofe­ren­ta (pdf)

załącz­nik nr 4 Kon­kur­su — Umo­wa na wyko­na­nie moder­ni­za­cji oświe­tle­nia (pdf)

 

Ofer­tę nale­ży zło­żyć w sie­dzi­bie Zakła­du Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy Sp. z o.o., ul. Mecha­ni­ków 9, 44–109 Gli­wi­ce, w Biu­rze Zarzą­du pokój Nr 106, I pię­tro od ponie­dział­ku do piąt­ku w Budyn­ku Biu­ro­wym ZKS – Wydział 360 w godzi­nach 8.00 do 14.00, naj­póź­niej do dnia 27.10.2016 r. w zakle­jo­nej koper­cie, opi­sa­nej na tyl­nej stro­nie Nazwą Ofe­ren­ta i adre­sem sie­dzi­by, przed­nia stro­na koper­ty win­na być zaadre­so­wa­na i opi­sa­na w spo­sób następujący:

 

Pisem­ny kon­kurs, któ­re­go przed­mio­tem jest wybór wyko­naw­cy, któ­ry wykona 
moder­ni­za­cję oświe­tle­nia w hali W-310 w ZKS Łabę­dy sp. z o.o.
Nie otwie­rać przed ter­mi­nem otwar­cia ofert”

lub prze­słać na adres:

Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy Sp. z o.o.,
ul. Mecha­ni­ków 9,
44 – 109 Gliwice

 

Otwar­cie ofert nastą­pi w dniu 27.10.2016 r. o godz. 14.00 w sie­dzi­bie Zakła­du Kon­struk­cji Spawanych

Łabę­dy Sp. z o.o., ul. Mecha­ni­ków 9, 44 – 109 Gli­wi­ce, w Biu­rze Zarządu.
Oso­ba upo­waż­nio­na do kon­tak­tów z Ofe­ren­ta­mi w zakre­sie przy­go­to­wa­nia przetargu:

Joan­na Kem­pa tel. 32 734 65 68; e-mail: kempa@zks.com.pl

 

Komu­ni­kat z dnia 27.10.2016 — Wykaz ofert Pisem­ne­go Konkursu