Monter Konstrukcji Stalowych

miej­sce pra­cy: Gliwice-Łabędy

OFERUJEMY
• sta­bil­ne warun­ki zatrud­nie­nia (umo­wa o pra­cę) w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji rynkowej
• atrak­cyj­ne wynagrodzenie
• szko­le­nia techniczne

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
• mon­to­wa­nie zespo­łów i pod­ze­spo­łów z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzi i przy­rzą­dów ślu­sar­skich, monterskich
• kon­tro­lo­wa­nie jako­ści wyko­na­nych prac
• dba­łość o ter­mi­no­wość robót

WYMAGANIA
• wykształ­ce­nie min. zawo­do­we (pre­fe­ro­wa­ne o pro­fi­lu mechanicznym)
• dobra zna­jo­mość rysun­ku technicznego
• pod­sta­wo­we upraw­nie­nia spa­wal­ni­cze (wystar­czą złą­cza pachwinowe)
• umie­jęt­ność wyko­ny­wa­nia prac ślusarskich
• umie­jęt­ność obsłu­gi pal­ni­ka ace­ty­le­no­wo-tle­no­we­go (pod­grze­wa­nie do scze­pia­nia i prostowania)
• mile widzia­ne upraw­nie­nia do obsłu­gi suw­nic z pozio­mu „0”
• goto­wość do pod­ję­cia pra­cy na dwie zmiany
• doświad­cze­nie w pra­cy na podob­nym stanowisku