Operator CNC

miej­sce pra­cy: Gliwice-Łabędy

OFERUJEMY
• sta­bil­ne warun­ki zatrud­nie­nia (umo­wa o pra­cę) w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji rynkowej;
• atrak­cyj­ne wynagrodzenie;
• szko­le­nia techniczne.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• obsłu­ga maszy­ny ste­ro­wa­nej nume­rycz­nie – obrób­ka kon­struk­cji stalowych;
• dobór odpo­wied­nich narzę­dzi, para­me­trów i usta­wień dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia procesu;
• przy­go­to­wa­nie maszy­ny do pracy;
• wyko­ny­wa­nie deta­li na pod­sta­wie rysun­ku technicznego;
• bie­żą­ca kon­tro­la obra­bia­ne­go detalu;
• samo­dziel­na reali­za­cja zadań produkcyjnych;
• współ­pra­ca z inny­mi dzia­ła­mi (Tech­no­log, Kon­tro­la Jakości).

WYMAGANIA:
• zna­jo­mość sys­te­mu SINUMERIK 840D;
• pro­gra­mo­wa­nie maszyny;
• zna­jo­mość rysun­ku technicznego;
• zna­jo­mość narzę­dzi skrawających;
• zdol­ność posłu­gi­wa­nia się pod­sta­wo­wy­mi przy­rzą­da­mi pomia­ro­wy­mi (suw­miar­ka, śred­ni­ców­ka itp.);
• goto­wość do pra­cy w sys­te­mie 3 zmianowym;
• sumien­ność oraz dokład­ność w wyko­ny­wa­niu swo­ich obowiązków;
• doświad­cze­nie na podob­nym stanowisku;
• umie­jęt­ność pra­cy w zespole;
• moni­to­ro­wa­nie sta­nu tech­nicz­ne­go maszy­ny – dba­łość o powie­rzo­ny sprzęt.