Otwarcie ofert na Wykonanie Modernizacji Oświetlenia w Hali W-300

 

Sto­sow­nie do § 7 ust. 5 Regu­la­mi­nu pisem­ne­go kon­kur­su, któ­re­go przed­mio­tem jest wybór wyko­naw­cy, któ­ry doko­na Moder­ni­za­cji oświe­tle­nia w hali W310 w Zakła­dzie Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Gli­wi­cach, w dniu 27.10.2016 roku o godzi­nie 14:00 w sie­dzi­bie Fir­my odby­ło się otwar­cie ofert.

Zgod­nie z § 9 ust. 5 pod­punkt a) przed­mio­to­we­go Regu­la­mi­nu poni­żej poda­je­my do publicz­nej wia­do­mo­ści dane ofe­ren­tów oraz war­to­ści ofert.

 

Wykaz ofert Pisem­ne­go Kon­kur­su (pdf)