Przetarg na sprzedaż maszyn

Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Gliwicach

ogła­sza prze­targ pisem­ny ofer­to­wy na sprze­daż n/w maszyn:

1. Tokar­ka karu­ze­lo­wa typ 1516 — cena wywo­ław­cza: 30 000,00 PLN
2. Tokar­ka karu­ze­lo­wa typ KCF-320A — cena wywo­ław­cza: 190 000,00 PLN
3. Wier­tar­ka pro­mie­nio­wa typ WR-50 — cena wywo­ław­cza: 4 500,00 PLN
4. Wier­tar­ka pro­mie­nio­wa typ VR-104A — cena wywo­ław­cza: 15 800,00 PLN
5. Fre­zar­ka kon­so­lo­wa, pio­no­wa typ FYA-41 — cena wywo­ław­cza: 8 000,00 PLN
6. Szli­fier­ka karu­ze­lo­wa typ 1512 (tokar­ka karu­ze­lo­wa z supor­tem do szli­fo­wa­nia) — cena wywo­ław­cza: 24 000,00 PLN

Szcze­gó­ło­we warun­ki przetargu:
Regu­la­min prze­tar­gu wraz z nie­zbęd­ny­mi załącz­ni­ka­mi jest udo­stęp­nio­ny w sie­dzi­bie Spół­ki — Biu­ro Zarzą­du pok. Nr 106 w dniach 12÷29.07.2016 r. od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00–14.00, w/w mate­ria­ły są rów­nież do pobra­nia na stro­nie inter­ne­to­wej www.zks.com.pl zakład­ka Komunikaty.

Ofer­ty nale­ży skła­dać w sie­dzi­bie Zakła­du Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy Sp. z o.o., ul. Mecha­ni­ków 9, 44–109 Gli­wi­ce, w Biu­rze Zarzą­du pokój Nr 106 I pię­tro w dniach 12÷29.07.2016 r. od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 8.00 do 14.00 lub prze­słać pocz­tą w zakle­jo­nej koper­cie opi­sa­nej na tyl­nej stro­nie Nazwą Ofe­ren­ta z adre­sem sie­dzi­by i dopi­skiem “Prze­targ maszy­na nr …”,

na adres:
Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy sp. z o.o.,
ul. Mecha­ni­ków 9,
44 – 109 Gliwice

Maszy­ny moż­na oglą­dać w sie­dzi­bie Spół­ki w dniach od 12÷29.07.2016 r. od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00÷14.00 po wcze­śniej­szym tele­fo­nicz­nym uzgodnieniu.

Oso­ba wyzna­czo­na do kon­tak­tu: Ryszard Laso­ta, tel. 32 734 67 29, e-mail: lasota@zks.com.pl

Otwar­cie ofert nastą­pi w sie­dzi­bie Spół­ki w dniu 05.08.2016 r. o godz. 10.00.

 

REGULAMIN prze­tar­gu (pdf)

załącz­nik nr 1 Regu­la­mi­nu — wykaz maszyn do sprze­da­ży (pdf)

załącz­nik nr 2 Regu­la­mi­nu — for­mu­larz ofer­to­wy (pdf)

załącz­nik nr 2 Regu­la­mi­nu — for­mu­larz ofer­to­wy (doc)