Rada Nadzorcza

 

Człon­ko­wie Rady Nadzorczej:

Marek Bur­da

Damian Pacz­kow­ski

Hubert Nie­wia­dom­ski

Mał­go­rza­ta Wilkos

Łukasz Miko­łaj­czyk