Spawacz

Miej­sce pra­cy: Gli­wi­ce, Łabędy

Zakres obo­wiąz­ków:

 • spa­wa­nie meto­dą MAG 135 ele­men­tów kon­struk­cji sta­lo­wych wg rysun­ków i specyfikacji;
 • kon­tro­lo­wa­nie jako­ści wyko­na­nych prac;
 • dba­łość o ter­mi­no­wość robót.

Wyma­ga­nia:

 • wykształ­ce­nie min. zawo­do­we (pre­fe­ro­wa­ne o pro­fi­lu mechanicznym);
 • aktu­al­ne upraw­nie­nia do spa­wa­nia sta­li drob­no­ziar­ni­stej wg  EN ISO9606-1 z dopusz­cze­niem do złącz doczo­ło­wych 135 P BW FM2 PC ss nb, oraz pachwi­no­wych 135 P  FM2 PB ml;
 • umie­jęt­ność obsłu­gi pal­ni­ka ace­ty­le­no­wo-tle­no­we­go (pod­grze­wa­nie do spawania);
 • umie­jęt­ność czy­ta­nia rysun­ku tech­nicz­ne­go w zakre­sie ozna­czeń połą­czeń spawanych;
 • mile widzia­ne upraw­nie­nia do obsłu­gi suw­nic z pozio­mu „0”;
 • goto­wość do pod­ję­cia pra­cy na dwie zmiany;
 • doświad­cze­nie w pra­cy na podob­nym stanowisku.

Ofe­ru­je­my:

 • sta­bil­ne warun­ki zatrud­nie­nia (umo­wa o pra­cę) w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji rynkowej;
 • atrak­cyj­ne wynagrodzenie;
 • szko­le­nia techniczne.