Spawacz

miej­sce pra­cy: Gliwice-Łabędy

OFERUJEMY
• sta­bil­ne warun­ki zatrud­nie­nia (umo­wa o pra­cę) w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji rynkowej
• atrak­cyj­ne wynagrodzenie
• szko­le­nia techniczne

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
• spa­wa­nie meto­dą MAG 135 ele­men­tów kon­struk­cji sta­lo­wych wg rysun­ków i specyfikacji
• kon­tro­lo­wa­nie jako­ści wyko­na­nych prac
• dba­łość o ter­mi­no­wość robót

WYMAGANIA
• wykształ­ce­nie min. zawo­do­we (pre­fe­ro­wa­ne o pro­fi­lu mechanicznym)
• aktu­al­ne upraw­nie­nia do spa­wa­nia sta­li drob­no­ziar­ni­stej wg EN 287–1 lub EN ISO9606-1 z dopusz­cze­niem do złącz doczo­ło­wych 135 P BW FM2 PC ss nb, oraz pachwi­no­wych 135 P FM FM2 PB ml
• umie­jęt­ność obsłu­gi pal­ni­ka ace­ty­le­no­wo- tle­no­we­go (pod­grze­wa­nie do spawania)
• umie­jęt­ność czy­ta­nia rysun­ku tech­nicz­ne­go w zakre­sie ozna­czeń połą­czeń spawanych
• mile widzia­ne upraw­nie­nia do obsłu­gi suw­nic z pozio­mu „0”
• goto­wość do pod­ję­cia pra­cy na dwie zmiany
• doświad­cze­nie w pra­cy na podob­nym stanowisku