Status

Data zało­że­nia: 01.01.2003 r.

Nazwa spół­ki: Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy sp. z o.o.

Adres: ul. Mecha­ni­ków 9, 44–109 Gliwice

Numer reje­stru sądo­we­go: Sąd Rejo­no­wy Gli­wi­ce, X Wydział Gospo­dar­czy — KRS 0000150182

kapi­tał zakła­do­wy: 62.213.000,00 PLN

Wła­ści­ciel: Fun­dusz Inwe­sty­cyj­ny Zamknię­ty Akty­wów Nie­pu­blicz­nych Spół­ek ARP

REGON: 277942629

NIP: 969–13-17–654

PL 9691317654