Technolog programista cnc

miej­sce pra­cy: Gliwice-Łabędy

Zakres obo­wiąz­ków:

 • Opra­co­wy­wa­nie i wdra­ża­nie doku­men­ta­cji tech­no­lo­gicz­nej na obra­biar­ki CNC i  konwencjonalne
 • Pisa­nie i wdra­ża­nie pro­gra­mów na cen­tra obrób­cze CNC
 • Przy­go­to­wa­nie doku­men­ta­cji kon­struk­cyj­nej (rysun­ki ustaw­cze) nie­zbęd­nej do opra­co­wa­nia pro­ce­sów obrób­czych na maszy­nach CNC
 • Pro­wa­dze­nie nad­zo­ru tech­no­lo­gicz­ne­go w zakre­sie pro­ce­sów obrób­czych na maszy­nach CNC nad pro­du­ko­wa­ny­mi wyro­ba­mi i świad­czo­ny­mi usługami
 • Dosko­na­le­nie pro­ce­sów obrób­czych na maszy­nach CNC, dobór narzę­dzi obrób­czych nie­zbęd­nych w pra­wi­dło­wym prze­bie­gu pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, pro­wa­dze­nie testów narzę­dzi obróbczych
 • Mody­fi­ko­wa­nie i aktu­ali­za­cja pro­gra­mów obrób­czych na maszy­nach CNC
 • Ana­li­za i usta­le­nie przy­czyn bra­ków produkcyjnych/narzędziowych wyge­ne­ro­wa­nych na sta­no­wi­skach obróbczych
 • Sza­co­wa­nie i wery­fi­ka­cja w prak­ty­ce norm cza­so­wych na sta­no­wi­skach obróbczych
 • Opi­nio­wa­nie zapy­tań ofertowych
 • Roz­wią­zy­wa­nie bie­żą­cych pro­ble­mów produkcyjnych

Wyma­ga­nia:

 • Zna­jo­mość zagad­nień zwią­za­nych z pro­gra­mo­wa­niem cen­trów obrób­czych CNC
 • Wykształ­ce­nie śred­nie tech­nicz­ne lub wyż­sze techniczne
 • Obsłu­ga opro­gra­mo­wa­nia CAD/CAM(ZWCAD, ZW3D)
 • Zna­jo­mość pro­gra­mo­wa­nia obra­bia­rek ze ste­ro­wa­niem: SINUMERIK 840D, SINUMERIK SYSTEM 8, SINUMERIK 850, MACS 500
 • Mile widzia­na zna­jo­mość pro­gra­mo­wa­nia języ­ka G-kod
 • Dobra zna­jo­mość rysun­ku tech­nicz­ne­go pod kątem obrób­ki skrawaniem
 • Umie­jęt­ność ana­li­tycz­ne­go myślenia
 • Duże zaan­ga­żo­wa­nie i sumien­ność w wyko­ny­wa­niu powie­rzo­nych zadań
 • Umie­jęt­ność pra­cy pod pre­sją czasu
 • Umie­jęt­ność współ­pra­cy w zespole

Ofe­ru­je­my:

 • Pra­cę w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na rynku
 • Sta­bil­ne warun­ki zatrud­nie­nia w opar­ciu o umo­wę o pracę
 • Moż­li­wość pod­no­sze­nie kwalifikacji
 • Wyna­gro­dze­nie ade­kwat­ne do posia­da­nych kwalifikacji