Uroczystość z okazji wyprodukowania przez ZKS 5000 ramy podwozia dźwigu samojezdnego dla firmy Manitowoc.

Dnia 28.07.2017 roku w sie­dzi­bie fir­my Mani­to­woc w Wil­helm­sha­ven (Niem­cy) odby­ła się uro­czy­stość prze­ka­za­nia 5000 ramy pod­wo­zia wypro­du­ko­wa­nej przez fir­mę ZKS. Z tej oka­zji do sie­dzi­by fir­my Mani­to­woc  uda­ła się dele­ga­cja naszej spół­ki. Pod­czas cere­mo­nii wła­dze obu spół­ek podzię­ko­wa­ły sobie za wie­lo­let­nią, uda­ną i owoc­ną współ­pra­cę i zapew­ni­ły o chę­ci jej kon­ty­nu­acji. Pod­czas tej jubi­le­uszo­wej impre­zy obie stro­ny prze­ka­za­ły sobie pamiąt­ko­we sta­tu­et­ki i dyplomy. 

Od lewej: Pan Klaus Kröp­pel (pre­zes fir­my Mani­to­woc Wil­hel­sha­ven) i Enno Sie­bels (Kie­row­nik Dzia­łu Zaku­pów Mani­to­woc Wil­helm­sha­ven) oraz Człon­ko­wie Zarzą­du ZKS Łabę­dy Pan Łukasz Bar­chań­ski i Pan Lucjan Karasiewicz. 

Dele­ga­cje obu firm na tle 5000 ramy pod­wo­zia dźwi­gu samojezdnego. 

Arty­kuł w lokal­nej gaze­cie. Poni­żej tłumaczenie.

5000 ram pod­wo­zia wyko­na­ła pol­ska fir­ma ZKS Łabę­dy w okre­sie 27-let­niej współ­pra­cy z pro­du­cen­tem dźwi­gów Mani­to­woc w Wil­helm­sha­ven. Dyrek­to­rzy zarzą­dza­ją­cy w oso­bach Pana Łuka­sza Bar­chań­skie­go i Lucja­na Kara­sie­wi­cza ( 6 i 10 od lewej) przy­by­li z dele­ga­cją pra­cow­ni­ków na uro­czy­stość prze­ka­za­nia 5000-nej ramy pod­wo­zia. Z rąk pre­ze­sa Mani­to­woc Pana Klau­sa Kröp­pel oraz Kie­row­ni­ka Dzia­łu Zaku­pów Pana Enno Sie­bels (5 i 4 od lewej) otrzy­ma­li cer­ty­fi­kat jako podzię­ko­wa­nie i uzna­nie dłu­go­let­niej dobrej współpracy

Sta­tu­et­ka i dyplom upa­mięt­nia­ją­ce to wydarzenie