Cięcie termiczne

Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy Sp. z o.o. samo­dziel­nie wyko­nu­je ele­men­ty z blach dla kon­struk­cji spa­wa­nych. Sto­su­je­my cię­cie pla­zmo­we oraz gazo­we. Cię­cie ter­micz­ne reali­zu­je­my za pomo­cą  nowo­cze­snych urzą­dzeń  oraz wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go per­so­ne­lu tech­nicz­ne­go gwa­ran­tu­ją­ce­go naj­wyż­szą jakość elementów. 

Cięcie termiczne
Cięcie gazowe

Cięcie termiczne wykonujemy z wykorzystaniem  następujących wycinarek:

 • Urządzenie do wąskostrumieniowego cięcia plazmowego prostego oraz ukośnego w zakresie od 0° do 45° firmy

  MicroStep typu MG 12001.60PrPr o polu pracy 6000mm*12000mm z dwoma obrotowymi głowicami oraz generatorami plazmy Hypertherm HPR260A. Maksymalna grubość cięcia prostego do 30 mm , a ukosowania do 25mm.

 • Urządzenie do wąskostrumieniowego cięcia plazmowego prostego firmy MicroStep typu PLS 12001.30P o polu pracy 3000mm*12000mm z jedną głowicą. Generator plazmy Hypertherm HPR260A. Maksymalna grubość cięcia do 30mm.

 • Maszyna do cięcia termicznego metodą gazową(tlen + propan) firmy Messer typu Omnimat C o polu pracy 5600mm*12000mm z dwoma głowicami. Maksymalna grubość automatycznego przebicia do 120mm.

 • Maszyna do cięcia termicznego metodą gazową(tlen + propan) firmy Messer typu Corta. Sterowanie fotoelektryczne. Możliwość cięcia kształtu do grubości max. 200mm. oraz ukosowania uprzednio wykonanych elementów.

 • Trzy urządzenia do cięcia gazowego (każdy rodzaj ukosowania w zakresie kątów od 0°do 60°)

Cięcie-gazowe messer-corta ,możliwość cięcia kształtu do grubości max. 200mm
Cięcie gazowe CNC

Oprócz cię­cia kształ­tu wyko­nu­je­my wszyst­kie rodza­je uko­so­wa­nia róż­ny­mi meto­da­mi oraz obrób­kę ślusarską: 

 • Automatyczne cięcie plazmowe bezpośrednio na maszynie.

 • Cięcie gazowe na przecinarkach.

 • Obróbka na szlifierce taśmowej (Gerima FasRapid )

Rodzaj urzą­dze­nia Cha­rak­te­ry­sty­ka techniczna Para­me­try
Urzą­dze­nie do cię­cia zawę­żo­nym stru­mie­niem pla­zmy MicroStep pla­zma pole robo­cze: 6000 x 12000mm
gr. cię­cia: 2mm ÷ 30mmgr. 
gr. uko­so­wa­nia: do 26mm (dwie gło­wi­ce do cię­cia z fazo­wa­niem /od 0 do 45 stopni/)
Urzą­dze­nie do cię­cia zawę­żo­nym stru­mie­niem pla­zmy MicroStep pla­zma pole robo­cze: 3000 x 12000mm
gr. cię­cia: 2mm ÷ 32mm
Auto­mat do cię­cia blach Eckert Szafir tlen + plazma pole robo­cze­dla pal­ni­ków acetyl.-tlen.: 6000 x 12000mm
gr. cię­cia: 5mm ÷ 120mm dla pal­ni­ka pla­zmo­we­go: 3000 x 6000mm
gr. cię­cia: 2mm ÷ 10mm
Auto­mat do cię­cia tle­nem Mes­ser Omnimat tlen pole robo­cze: 5600 x 12000mmgr. cię­cia: 5mm ÷ 120mm
Uko­so­war­ka taśmo­wa Geri­ma FasRa­pid LGA 3000 typ II   Posuw szli­fo­wa­nia od 0 do 3200mm,
Gru­bość blachy,od 4 do 100mm,·,Kąt
fazy,faza gór­na 0° do 80°
Sze­ro­kość fazy,1- 100mm
Wydaj­ność fazowania,40–160cm³
nesting cięcie termiczne

ZKS posia­da zin­te­gro­wa­ny sys­tem Lan­tek, wspo­ma­ga­ją­cy cię­cie ter­micz­ne, m.in. w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i pla­no­wa­nia opty­mal­ne­go wyko­rzy­sta­nia arku­szy blach.

Skła­da się on trzech modułów :

 • Lan­tek Mana­ger –pla­no­wa­nie
 • Lan­tek Eks­pert –opty­mal­ny roz­kład deta­li na arku­szach blach oraz gene­ro­wa­nie kodów NC
 • Lan­tek Inte­gra –zarzą­dza­nie maga­zy­nem blach.

Cię­cie ter­micz­ne wspo­ma­ga­ne auto­ma­tycz­nym nestin­giem jest gwa­ran­cją mak­sy­mal­ne­go ogra­ni­cze­nia zuży­cia materiału.

Po zakoń­cze­niu wyci­na­nia zle­ce­nia nastę­pu­je pre­cy­zyj­ne roz­li­cze­nie mate­ria­łu oraz kosz­tów cięcia.