Gięcie

Wyko­nu­je­my usłu­gi pro­sto­wa­nia i gię­cia ele­men­tów, gwa­ran­tu­jąc wyso­ką jakość wyko­na­nia. Posia­da­my spe­cja­li­stycz­ne oprzy­rzą­do­wa­nie będą­ce klu­czem do suk­ce­su w kształ­to­wa­niu blach.

Rodzaj urzą­dze­nia Para­me­try
Pra­sa krawędziowa
AP-800
nacisk: 800t
maks. gru­bość: 25mm
maks. dłu­gość: 7000mm
Pra­sa krawędziowa
FUTURA 40–400 400T
nacisk: 400t
maks. gru­bość: 10mm
maks. dłu­gość: 3000mm
Zwi­jar­ka (wal­co­wa)
KBBD 50/25
min. gru­bość gię­cia: 35mm
maks. gru­bość gię­cia: 50mm
maks. sze­ro­kość gię­cia: 2500mm
maks. gru­bość pro­sto­wa­nia: 45mm
maks. sze­ro­kość pro­sto­wa­nia: 2300mm
Wal­car­ka wielowalcowa
typu UBR-18
do prostowania
min. gru­bość pro­sto­wa­nia: 4mm
maks. gru­bość pro­sto­wa­nia: 18mm
maks. sze­ro­kość pro­sto­wa­nia: 2000mm
Pra­sa LVD-400 nacisk: 400t
powierzch­nia sto­łu: 2000 x 4300mm
maks. wyso­kość ele­men­tu: 940mm
maks. gru­bość ele­men­tu: 60mm przy Rm 45kg/mm²