Malowanie

Nasze kabiny malarskie przeznaczone są do przemysłowego malowania średnich i dużych gabarytowo elementów.  Kabiny malarskie w ZKS zapewniają  wysoką wydajność produkcji. Proces malowania odbywa się metodą natryskową. Wieloletnie doświadczenie daje gwarancję wysokiej jakości wykonywanych powierzchni malowanych.

Kabina malarsko suszarnicza - malowanie
Kabina malarsko suszarnicza

Posia­da­my dwie nowo­cze­sne kabi­­no-susza­r­ki lakier­ni­cze fir­my Sci­Te­eX  umoż­li­wia­ją­ce malo­wa­nie natry­sko­we ele­men­tów  o wymia­rach 18000x5000x5000 (wypo­sa­żo­ne w kosze pneu­ma­tycz­ne dla malarzy).

 Zapew­nia­ją one nastę­pu­ją­ce korzyści: 

 • nowo­cze­sna tech­no­lo­gia (bez­py­ło­wość, zdol­ność wychwy­ty­wa­nia odku­rzu lakier­ni­cze­go, usta­bi­li­zo­wa­na tem­pe­ra­tu­ra malo­wa­nia, pod­wyż­szo­na tem­pe­ra­tu­ra suszenia) 
 • wyso­kie wydaj­no­ści pro­duk­cyj­ne (nie­za­leż­ność od zewnętrz­nych warun­ków kli­ma­tycz­nych, przy­rost tem­pe­ra­tu­ry w fazie suszenia) 
 • ochro­na śro­do­wi­ska (efek­tyw­ne wychwy­ty­wa­nie pyłu, moż­li­wość obni­że­nia stę­że­nia roz­pusz­czal­ni­ków, niska emi­sja zanie­czysz­czeń powietrza) 
 • Kabi­­no-susza­r­ki , dają moż­li­wość osią­gnię­cia naj­ko­rzyst­niej­szych  czyn­ni­ków mają­cych bez­po­śred­ni wpływ na  para­me­try  pro­ce­su malo­wa­nia.

  Szyb­kość susze­nia ele­men­tów jest kil­ku­krot­nie wyż­sza, niż poza kabi­ną, co zna­czą­co skra­ca czas schnię­cia powło­ki lakierniczej 

Kabina malarsko suszarnicza (wnętrze)
Kabina malarsko suszarnicza (wnętrze)

Malar­nia jest wypo­sa­żo­na w sys­tem Gra­co Pro­Mix 2. Dwu­ele­men­to­wy dozow­nik fir­my Gra­co to pre­cy­zyj­ny i nie­za­wod­ny elek­tro­nicz­ny dozow­nik mate­ria­łów wie­lo­skład­ni­ko­wych prze­zna­czo­ny do obsłu­gi sze­ro­kie­go zakre­su mate­ria­łów na bazie roz­pusz­czal­ni­ka, wody, a tak­że do mate­ria­łów kata­li­zo­wa­nych kwa­sem. Począw­szy od pod­sta­wo­wych zasto­so­wań po zaawan­so­wa­ne  sys­tem Pro­Mix 2 zapew­nia ela­stycz­ność i zwięk­szo­ną wydajność. 

 •  Ta meto­da ofe­ru­je naj­bar­dziej pre­cy­zyj­ne proporcje
 • Zapew­nia dostęp do infor­ma­cji na temat naj­waż­niej­szych zmien­nych w procesie
 • Sys­tem wypo­sa­żo­ny jest we wbu­do­wa­ne zabezpieczenia
 • Efek­tyw­ne roz­wią­za­nie do zmia­ny koloru
 • Sys­tem ofe­ru­je sku­tecz­ne funk­cje śle­dze­nia zuży­cia mate­ria­łu i raportowania
System Graco ProMix 2

Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy, posia­da tak­że nowo­cze­sną komo­rę do odtłusz­cza­nia o wymia­rach 18000x5000x5000 prze­zna­czo­ną do reali­za­cji che­micz­ne­go pro­ce­su przy­go­to­wa­nia powierzch­ni. Zakres che­micz­ne­go przy­go­to­wa­nia powierzch­ni obej­mu­je mycie i odtłusz­cza­nie. Komo­ra do odtłusz­cza­nia  zosta­ły zapro­jek­to­wa­na z zacho­wa­niem naj­wyż­szych stan­dar­dów oraz speł­nie­nia  nor­my w zakre­sie ochro­ny śro­do­wi­ska. Komo­ra prze­zna­czo­na jest  do reali­za­cji pro­ce­su w obie­gu zamknię­tym, co pozwa­la na ogra­ni­cze­nie odpa­dów do minimum. 

Kabina do mycia i odtłuszczania
Kabina do mycia i odtłuszczania (wnętrze)
Rodzaj urzą­dze­nia Para­me­try
Kabi­na malar­sko suszar­ni­cza x2 wymia­ry kabi­ny : 18000 x 5000 x 5000mm
masa wsa­du: 20000kg
Kabi­na do mycia i odtłuszczania wymia­ry kabi­ny : 18000 x 5000 x 5000mm
masa wsa­du: 20000kg