Obróbka Mechaniczna

Jeste­śmy fir­mą o mię­dzy­na­ro­do­wym zasię­gu. Posia­da­my spo­re gro­no zado­wo­lo­nych klien­tów i part­ne­rów biz­ne­so­wych dla któ­rych świad­czy­my usłu­gi obrób­ki mechanicznej.
Obrób­ka mecha­nicz­na reali­zo­wa­na jest w poniż­szym zakresie:

  • Fre­zo­wa­nie
  • Tocze­nie
  • Roz­wier­ca­nie
  • Wier­ce­nie
  • Wyta­cza­nie
  • Gwin­to­wa­nie

Posia­da­my park maszy­no­wy skła­da­ją­cy się z obra­bia­rek kon­wen­cjo­nal­nych takich jak frezar­ki pozio­me, pio­no­we oraz uni­wer­sal­ne, wier­tar­ki sto­ło­we oraz pro­mie­nio­we, wyta­czar­ko fre­zar­ki, tokar­ki kło­we uni­wer­sal­ne, tokar­ki karu­ze­lo­we, szli­fier­ki do wał­ków, szli­fier­ki do płasz­czyzn.
Nasze zle­ce­nia reali­zu­je­my rów­nież za pomo­cą  maszyn ste­ro­wa­nych nume­rycz­nie CNCjak mię­dzy inny­mi centr wie­r­ta­r­sko-fre­­za­r­skich pozio­mych oraz wier­tar­ko fre­za­rek bra­mo­wych umoż­li­wia­ją­cych pre­cy­zyj­ną obrób­kę śred­niej wiel­ko­ści oraz dużych konstrukcji. 

Centrum wiertarsko-frezarskie poziome SUPRA C135 Obróbka Mechaniczna
Frezarka bramowa PORĘBA Obróbka Mechaniczna

Spe­cja­li­zu­je­my się w obrób­ce mate­ria­łów wyma­ga­ją­cych zasto­so­wa­nia wytrzy­ma­łych maszyn, oraz spe­cja­li­stycz­nych narzę­dzi skrawających.

Obrabiamy drobnoziarnistą i wytrzymałą stal konstrukcyjną jak np. S690QL, S960QL,  oraz S1100QL, jak i inne stale konstrukcyjne.

Posiadamy możliwości obróbki stali nierdzewnej oraz staliwa.
Obróbka mechaniczna stopów aluminium wchodzi również w skład naszej oferty.

Dzia­ła­jąc na ryn­ku od wie­lu lat wyspe­cja­li­zo­wa­li­śmy się w obrób­ce pomp, wir­ni­ków, kola­nek i trój­ni­ków dla prze­my­słu mor­skie­go, ener­ge­tycz­ne­go i gór­ni­cze­go.  Podej­mu­je­my się rów­nież wyko­naw­stwa innych ele­men­tów z róż­nych dzie­dzin przemysłu.

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wań naszych klien­tów podej­mu­je­my się wyko­naw­stwa na każ­dym eta­pie pro­duk­cji, nie­za­leż­nie czy jest to obrób­ka mecha­nicz­na zgrub­na, czy też pre­cy­zyj­ne wykoń­cze­nie detali.

Posia­da­ny park maszy­no­wy pozwa­la nam na obrób­kę małych pro­stych deta­li oraz skom­pli­ko­wa­nych wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych kon­struk­cji spawanych.

Dys­po­nu­je­my wykwa­li­fi­ko­wa­ną i doświad­czo­ną kadrą pra­cow­ni­ków, oraz potęż­nym zaple­czem tech­no­lo­gicz­nym co daje gwa­ran­cję ter­mi­no­wo­ści oraz wyso­kiej jako­ści usług.

 Wyko­nu­je­my deta­le i ele­men­ty zarów­no w opar­ciu o wła­sną doku­men­ta­cję, jak i doku­men­ta­cję dostar­czo­ną przez Klienta. 

Centrum wiertarsko-frezarskie poziome DEFUM
Frezarka bramowa PORĘBA

Reali­zu­je­my nie tyl­ko zamó­wie­nia seryj­ne ale tak­że jed­nost­ko­we co daje nam prze­wa­gę nad inny­mi firmami.

Do pro­duk­cji wyko­rzy­stu­je­my mate­ria­ły i narzę­dzia naj­wyż­szej jako­ści od spraw­dzo­nych dostawców.

Staramy się by obróbka mechaniczna w naszej firmie stała na najwyższym poziomie. Sukcesywnie powiększamy naszą ofertę rozwijamy się  poprzez ulepszanie parku maszynowego i stosowanie nowych technologii wykonania, tak aby spełnić Państwa oczekiwania.

Centrum wiertarsko frezarskie poziome	SUPRA C135

Pro­ces pomia­ru narzę­dzi a tak­że kon­tro­la wyro­bu mię­dzy­ope­ra­cyj­na jak i koń­co­wa odby­wa się w opar­ciu o naj­now­szej kla­sy sprzęt pomia­ro­wy obsłu­gi­wa­ny przez wykwa­li­fi­ko­wa­ną i doszka­la­ną kadrę pra­cow­ni­ków kon­tro­li jakości.

Naszym atu­tem jest pro­fe­sjo­na­lizm oraz dba­łość o każ­dy szcze­gół pro­duk­cji, co pozwa­la nam na dostar­cza­nie usług naj­wyż­szej jako­ści. Pro­duk­ty wyko­ny­wa­ne w naszej fir­mie speł­nia­ją ocze­ki­wa­nia klien­tów. Naszym celem jest dostar­cza­nie pro­duk­tów naj­wyż­szej jako­ści aby dać Pań­stwu mak­sy­mal­ną satys­fak­cję i zado­wo­le­nie z kon­tak­tów z nami.

Stan­dar­dy jako­ści ISO 9001, oraz ochro­ny śro­do­wi­ska ISO 14001 są pod­sta­wą na bazie któ­rej powsta­ją nasze oraz wyko­ny­wa­ne dla Pań­stwa produkty. 

Rodzaj urzą­dze­nia Nazwa urzą­dze­nia Powierzch­nia sto­łu [mm] Prze­suw w osi X [mm] Prze­suw w osi Y [mm] Prze­suw w osi Z [mm] Prze­suw w osi W [mm] Uzy­ska­na kla­sa dokładności
Cen­trum wie­r­ta­r­sko-fre­­za­r­skie poziome MCTC 88 600 x 600 900 650 650 - 7÷8
Cen­trum wie­r­ta­r­sko-fre­­za­r­skie poziome MCTC 120 1400 x 1500 2000 1400 400 1100 7÷8
Cen­trum wie­r­ta­r­sko-fre­­za­r­skie poziome MCTC 127 1600 x 1800 2600 2000 700 1150 7÷8
Cen­trum wie­r­ta­r­sko-fre­­za­r­skie poziome DEFUM
NISKI
3000x16000 13000 1890 700 1100 7÷8
Cen­trum wie­r­ta­r­sko-fre­­za­r­skie poziome DEFUM WYSOKI 3000x16000 13000 3000 900 1100 7÷8
Fre­zar­ka bramowa RAFAMET 3000x8000 8000 3200 1130 1700 7÷8
Fre­zar­ka bramowa PORĘBA 3000x10000 10000 3200 300 2600 7÷8
Cen­trum wie­r­ta­r­sko-fre­­za­r­skie poziome SUPRA C135 3000 x 8000 stół obrotowy
2500 x 4000
13500 4000 1500 - 7÷8