Oczyszczanie mechaniczne

Pro­ces śru­to­wa­nia odby­wa się meto­dą czysz­cze­nia suche­go stru­mie­nio­we­go. Ist­nie­je moż­li­wość śru­to­wa­nia blach, odle­wów oraz zespo­łów spawanych.

Rodzaj urzą­dze­nia Para­me­try
Komo­ra śrutownicza
Bla­stlux PC-BL1655
(śru­to­wa­nie ręczne)
wymia­ry komo­ry /dl. x szer. x wys./:
16000 x 5000 x 4200mm
maks. cię­żar wsa­du: 20000kg
Komo­ra śrutownicza
Bla­stlux PC-BL2055
(śru­to­wa­nie ręczne)
wymia­ry komo­ry /dl. x szer. x wys./:
20000 x 5000 x 4900mm
maks. cię­żar wsa­du: 30000kg
Śru­tow­ni­ca przelotowa
RRB 16/5
Wymia­ry wsadu:
— maks. sze­ro­kość obra­bia­ne­go przed­mio­tu — 1600mm
— maks. wyso­kość obra­bia­ne­go przed­mio­tu — 600mm
— min. gru­bość deta­li — 5mm
— wsad ścier­ni­wa — ca. 3500kg
— maks. obcią­że­nie rolek — 600kg