Spawanie

Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je nasze wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie spa­wal­nic­twa. Wyko­nu­je­my zaawan­so­wa­ne tech­nicz­nie kon­struk­cje spa­wa­ne w bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie gaba­ry­to­wym o cię­ża­rze do 30 t.

Posia­da­my upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia prac spa­wal­ni­czych wg nor­my DIN-18800 T7DIN-15018 /dźwigi/ nada­ne przez SLV oraz upraw­nie­nia UDT do wytwa­rza­nia ele­men­tów dźwi­gnic oraz napra­wy żura­wi i suwnic.

Ofe­ru­je­my spa­wa­nie sta­li kon­struk­cyj­nych w całym zakre­sie wytrzy­ma­ło­ści, począw­szy od zwy­kłych nisko­wę­glo­wych do wyso­ko­wy­trzy­ma­ło­ścio­wych sta­li drob­no­ziar­ni­stych typu S1100QL.

Reali­zu­je­my rów­nież spa­wa­nie kon­struk­cji alu­mi­nio­wych według cer­ty­fi­ka­tu spa­wal­ni­cze­go EN1090-3 EXC4.

Sto­su­je­my nastę­pu­ją­ce meto­dy spawania:

  • pół­au­to­ma­tycz­ne w osło­nie gazów ochron­nych (MIG, MAG) dru­ta­mi peł­ny­mi i proszkowymi
  • auto­ma­tycz­ne łukiem krytym
  • łuko­we ręcz­ne elek­tro­da­mi otulonymi

Dysponujemy odpowiednim oprzyrządowaniem umożliwiającym spawanie konstrukcji wielkogabarytowych w optymalnych pozycjach.
Zapewniamy kontrolę połączeń spawanych w zakresie badań penetracyjnych, magnetyczno-proszkowych, radiograficznych i ultradźwiękowych.

Zatrud­nia­my doświad­czo­nych spa­wa­czy dys­po­nu­ją­cych upraw­nie­nia­mi wg nor­my EN 287–1.

W labo­ra­to­rium spa­wa­nia wyko­nu­je­my pró­by spa­wa­nia oraz opra­co­wu­je­my instruk­cje spa­wa­nia (WPS) w zakre­sie sto­so­wa­nych technologii.