Zarząd

Pre­zes Zarządu

Grze­gorz Szkaradek

e-mail: zks@zks.com.pl