Oferta

W asor­ty­men­cie pro­duk­tów na rynek maszyn budow­la­nych wyko­nu­je­my wiel­ko­ga­ba­ry­to­we kon­struk­cje spa­wa­ne. Są to pod­sta­wo­we kon­struk­cje nośne maszyn, wyma­ga­ją­ce pre­cy­zyj­nej obrób­ki mecha­nicz­nej, wyko­ny­wa­ne z trud­no­spa­wal­nych, drob­no­ziar­ni­stych, wyso­ko wytrzy­ma­ło­ścio­wych sta­li kon­struk­cyj­nych lub sta­li specjalnych.

W zakre­sie dostaw kon­struk­cji spa­wa­nych dla bran­ży ener­ge­tycz­nej spe­cja­li­zu­je­my się w wyko­naw­stwie obu­dów trans­for­ma­to­rów dużej i śred­niej mocy. Reali­zu­je­my poszcze­gól­ne pro­jek­ty według uzgod­nio­ne­go z klien­tem har­mo­no­gra­mu, zapew­nia­jąc ter­mi­no­wą dosta­wę elementów.

Pośród ofe­ro­wa­nych przez nas kon­struk­cji są kom­po­nen­ty dla obu­dów gór­ni­czych cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się koniecz­no­ścią speł­nie­nia suro­wych norm bez­pie­czeń­stwa zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem w zmien­nych warun­kach. Jeste­śmy spraw­dzo­nym i nie­za­wod­nym dostaw­cą tego typu elementów.

Wyko­rzy­stu­jąc posia­da­ny park maszy­no­wy w per­spek­ty­wie jego opty­mal­ne­go obło­że­nia pra­cą, zwłasz­cza w zakre­sie obrób­ki mecha­nicz­nej, cię­cia, gię­cia, oczysz­cza­nia mecha­nicz­ne­go i malo­wa­nia, reali­zu­je­my róż­ne­go rodza­ju usłu­gi pro­duk­cyj­ne.

 

Maszyny budowlane

Głów­nym obsza­rem dzia­łal­no­ści Spół­ki jest wyko­naw­stwo wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych kon­struk­cji spa­wa­nych dla zagra­nicz­nych reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów maszyn budowlanych.

Kon­struk­cje te cha­rak­te­ry­zu­ją się nastę­pu­ją­cy­mi cechami:

  • to pod­sta­wo­we kon­struk­cje nośne maszyn budow­la­nych (ramy pod­wo­zia wraz z pod­po­ra­mi wysuw­ny­mi i ramy nad­wo­zia, słu­żą­ce do zamo­co­wa­nia wysię­gni­ków teleskopowych);
  • wyko­ny­wa­ne są z trud­no­spa­wal­nych, drob­no­ziar­ni­stych, wyso­ko wytrzy­ma­ło­ścio­wych sta­li kon­struk­cyj­nych lub sta­li specjalnych;
  • wyma­ga­ją pre­cy­zyj­nej obrób­ki mecha­nicz­nej, któ­rą ze wzglę­du na gaba­ry­ty moż­na wyko­ny­wać na dużych obra­biar­kach ste­ro­wa­nych numerycznie. 

    Oferta Elementy konstrukcyjne dźwigów budowlanych
    Ele­men­ty kon­struk­cyj­ne dźwi­gów budowlanych

Górnictwo

Posia­da­my bar­dzo duże doświad­cze­nie w prze­twa­rza­niu blach drob­no­ziar­ni­stych, wyso­ko wytrzy­ma­ło­ścio­wych (S960 QL, S1100 QL) wyko­rzy­sty­wa­nych coraz czę­ściej jako pod­sta­wo­wy mate­riał kom­po­nen­tów dla bran­ży górniczej.

Efek­tem tego było roz­po­czę­cie współ­pra­cy z fir­mą Bucy­rus GmbH w zakre­sie pro­duk­cji ele­men­tów obu­dów górniczych.

oferta Wykonujemy i spawamy elementy do maszyn górniczych takie jak ramy podwozia ramiona łyżek , łączniki stropnice, obudowy górnicze
Ele­men­ty kon­struk­cyj­ne do koparek

Energetyka

W wyni­ku zakwa­li­fi­ko­wa­nia ZKS jako auto­ry­zo­wa­ne­go dostaw­cy dla gru­py SIEMENS, fir­ma nasza roz­po­czę­ła wyko­naw­stwo kon­struk­cji obu­dów trans­for­ma­to­rów dużej i śred­niej mocy.

 

Inne

Wyko­rzy­stu­jąc posia­da­ny park maszy­no­wy w per­spek­ty­wie jego opty­mal­ne­go obło­że­nia pra­cą (peł­ny moni­to­ring), zwłasz­cza w zakre­sie obrób­ki mecha­nicz­nej, urzą­dzeń do gię­cia i oczysz­cza­nia mecha­nicz­ne­go, Spół­ka wyko­nu­je róż­ne­go rodza­ju usłu­gi produkcyjne.

Posia­da­my bar­dzo duże doświad­cze­nie w obrób­ce mecha­nicz­nej dużych gaba­ry­to­wo odle­wów pomp, wir­ni­ków, kola­nek, trój­ni­ków dla prze­my­słu okrę­to­we­go i energetycznego.

 

 

Certyfikaty