Komunikaty

29.11.2021

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie „Termomodernizacji dachu połączonej z wymianą pokrycia dachowego hali W300 na terenie Zakładu Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach”

Ogłoszenie o przetargu


Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. przy ulicy Mechaników 9, 44-109 Gliwice ogłasza przetarg na wykonanie „Termomodernizacji dachu połączonej z wymianą pokrycia dachowego hali W300 na terenie Zakładu Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (ZKS Łabędy)”.

 

Stosowana będzie procedura zapytania o cenę z możliwością negocjacji treści oferty w celu jej ulepszenia oraz kryterium oceny ofert.

 

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót budowlanych w hali W300 na terenie ZKS Łabędy zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną (Projekt wykonawczy i koncepcja wykonania robót termomodernizacji dachu połączona z wymianą pokrycia dachowego hali W300 na terenie ZKS Łabędy) - autorem projektu Architektonicznego jest Biuro Usług Projektowych GACEK & HOFFMANN Sp. z o.o., Rynek 26/10, 50-101 Wrocław (data wykonania PW listopad 2021, koncepcja październik 2021), polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi m.in. wymianą skorodowanych i uszkodzonych części konstrukcji, oświetlenia hali, odwodnienia hali, unowocześnienia wentylacji, wykonania kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem obok hali retencji wód deszczowych.

Ofertę na w/w roboty należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie ZKS Łabędy, ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice w terminie do 3.01.2022 do godz. 12.30

Wadium w wysokości 500 000,00 zł należy wpłacić na konto Bankowe PEKAO SA - nr rachunku: 26 1240 4272 1111 0010 5930 0963

Jeśli wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, należy je złożyć w Sekretariacie Biura Zarządu Zamawiającego.


Całkowita wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi 5% (pięć procent) wartości Umowy brutto.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania Umowy w formie innej niż pieniężna (gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) okres ważności winien obowiązywać co najmniej do 40 dni po dacie odbioru końcowego oraz do 30 dni po dacie upływu okresu rękojmi za wady.


Wizja lokalna będzie możliwa po 2 dniach od chwili ogłoszenia przetargu na stronie internetowej ZKS Łabędy. Ze względów organizacyjnych, należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przebieg procesu przetargowego: Tadeusz Bratuś, tel. 32 734 65 23.

Podczas wizji lokalnej można zapoznać się z dokumentacją w formie papierowej. Dokumentacja w formie elektronicznej wraz z pełną dokumentacją przetargową jest dostępna na stronie internetowej ZKS Łabędy www.zks.com.pl/komunikaty.

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Tadeusz Bratuś, tel. 32 734 65 23.


Odnośnie warunków przetargowych związanych z przedmiotem zamówienia, pytania proszę przesyłać elektronicznie na adres mailowy bratus@zks.com.pl do 29.12.2021 r. Po tym terminie wszelkie pytania nie będą rozpatrywane. Pozostaną bez odpowiedzi.


ZKS Łabędy informuje, że istnieje możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 Załączniki

 1. Opis przedmioty zamówienia
 2. Opis wymagań ofertowych wobec wykonawców
 3. Regulamin pracy komisji przetargowej
 4. Regulamin przetargu
 5. Załącznik nr 5 do wymagań wobec Wykonawców – doświadczenie
 6. Załącznik nr 1 do wymagań wobec Wykonawców - wzór Umowy
 7. Załącznik nr 2 do wymagań wobec Wykonawców - formularz oferty
 8. Załącznik nr 3 do wymagań wobec Wykonawców - potencjał kadrowy
 9. Załącznik nr 4 do wymagań wobec Wykonawców – oświadczenie wykonawcy
 10. Załącznik - zapoznanie się z miejscem przyszłych robót
 11. Dokumentacja projektowa odnośnie przedmiotu zamówienia 
 12. UM postanowienie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót
 13. Dodatkowe wyjaśnienia do przetargu (po otrzymanych pytaniach)
 14. Karta Gwarancyjna
 15. Dodatkowe wyjaśnienia do przetargu (po otrzymanych pytaniach) (2)
 16. Dodatkowe wyjaśnienia do przetargu (po otrzymanych pytaniach) (3)
 17. Dodatkowe wyjaśnienia do przetargu (po otrzymanych pytaniach) (4)
 18. Dodatkowe wyjaśnienia do przetargu (po otrzymanych pytaniach) (5)

(znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.zks.com.pl/komunikaty)

Pliki do pobrania