Komunikaty

17.03.2022

zapytanie ofertowe: dotyczy wykonania płyty fundamentowej pod roboty spawalnicze w hali produkcyjnej W300 nawa 3

Zapytanie ofertowe

Dotyczy wykonania płyty fundamentowej pod roboty spawalnicze w hali produkcyjnej W300 nawa 3

Zakres robót i technologię robót określa

 • specyfikacja robót
 • projekt techniczny

Wymienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszego zapytania. Przed przystąpieniem do złożenia oferty cenowej wraz z określeniem terminu wykonania robót, należy zapoznać się z warunkami w miejscu przyszłych prac.

 

Wszelkie uwagi lub sugestie związane z zakresem robót określonych w załączonych dokumentach należy kierować na adres mailowy bratus@zks.com.pl nr tel. 606 352 152

 

Ofertę należy złożyć do 25.03.2022 do godz. 12.00 na wyżej podany adres mailowy.

 

Załączone dokumenty:

 1. Specyfikacja robót
 2. Zbiorcze zestawienie kosztów
 3. ZKS_FSPAW_PW_K-001 zestawczy
 4. ZKS_FSPAW_PW_K-002 marki stalowe
 5. ZKS_FSPAW_PW_K-003 Rys zbrojeniowy
 6. ZKS_GLIWICE_FUNDAMENT POD ROBOT SPAWALNICZY_WYTYCZNE PRODUCENTA
 7. ZKS-OPIS KON-PW-OPIS-01
 8. 54-product-data-sheet-cisador-80 przykład/propozycja zastosowania
 9. 293-technical-information-ciflexr25 przykład/propozycja zastosowania

Pliki do pobrania

16.02.2022

zapytanie ofertowe: dotyczy uszczelnienia zbiorników technologicznych przy frezarce bramowej PORĘBA FBA–235N na zużyte oleje

Zapytanie ofertowe

Dotyczy uszczelnienia zbiorników technologicznych przy frezarce bramowej PORĘBA FBA – 235N na zużyte oleje w hali W360 nawa II

Uszczelnienie (fundamentu maszyny) – zbiorników technologicznych polega na odcięciu sączącej się wody po ścianach zbiorników. Jeden ze zbiorników ma ściany widoczne betonowe, drugi natomiast ma ściany, na których jest położona substancja prawdopodobnie żywiczna.

 

Poniżej przykładowy zakres robót i technologia 

Przed przystąpieniem do robót, należy wypompować wodą z olejem. Wypompowaną substancję odbierze Zleceniodawca i zutylizuje w swoim zakresie.

 

I. Podłoże

Należy przygotować podłoża poprzez śrutowanie, szlifowanie lub frezowanie.

Podłoże powinno posiadać niezbędną wytrzymałość, być suche i czyste, wolne od luźno związanych części, szlamu, mleczka cementowego, oleju i tłuszczu, tzn. zanieczyszczeń działających antyadhezyjnie.

Wytrzymałość powierzchniowej warstwy betonu na odrywanie musi wynosić min. 1,5 N/mm.

Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinno wynosić min. 25MPa

Wstępny zakres

1. Zmycie powierzchni,

2. Zeszlifowanie położonej żywicy do czystego  betonu,

3. Wykonanie badań na odrywanie betonu.

 

II. Uszczelnienie przeciekających rys: przykładowe materiały

Materiały: Monolith Inject PU Hybrid – dwuskładnikowa żywica poliuretanowa

Intrasit Rasant – zaprawa do zamknięcia rysy przed iniekcją oraz zaślepienia otworów po pakerach (po iniekcji)

Paker stalowy z kalamitką szpiczastą o śr. 10mm dł. 110mm

Pompka tłokowa ręczna z wężykiem

Sposób wykonania:

1. Wywiercenie otworów o średnicy 10mm naprzemiennie wzdłuż rysy w odstępach co 10-15cm pod kątem 45

stopni.

2. Montaż pakerów stalowych 10/110mm oraz zaślepienie rysy materiałem Intrasit Rasant.

 

III. Technologia: Iniekcja (etapy), usuniecie pakerów i zaślepienie otworów, wykonanie skośnego wykończenia dna zbiornika tzw. fasety, uzupełnienie ubytków przed nałożeniem warstwy sczepnej i nałożenie warstwy naprawczej, uszczelnienie przed negatywnym parciem wody, izolacja chemoodporna – oczekujemy dokładnego opisu wraz z zastosowanie materiałów stosowanych na terenie UE i zatwierdzonych przed wbudowaniem przez Zleceniodawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego po otrzymaniu ofert. 

 

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję i zapoznać się z infrastrukturą (ze zbiornikami), celem doboru właściwej technologii. Zasilanie zapewnia Zamawiający. Należy przedstawić godziny pracy i dnie, w których będzie dokonywana naprawa zbiorników.
Termin wykonania robót – marzec 2022 r.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podpisze z zamawiającym Umowę na wykonanie robót – jak w opisie.

Ofertę należy złożyć mailowo  na adres bratus@zks.com.pl. Nr telefonu 606352152 w sprawie ustalenia wizji lub zapytań związanych z przedmiotem składania oferty.

 

Termin złożenia oferty mija 28.02.2022 o godz. 12.00

Pliki do pobrania

29.11.2021

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie „Termomodernizacji dachu połączonej z wymianą pokrycia dachowego hali W300 na terenie Zakładu Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach”

Ogłoszenie o przetargu


Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. przy ulicy Mechaników 9, 44-109 Gliwice ogłasza przetarg na wykonanie „Termomodernizacji dachu połączonej z wymianą pokrycia dachowego hali W300 na terenie Zakładu Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (ZKS Łabędy)”.

 

Stosowana będzie procedura zapytania o cenę z możliwością negocjacji treści oferty w celu jej ulepszenia oraz kryterium oceny ofert.

 

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót budowlanych w hali W300 na terenie ZKS Łabędy zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną (Projekt wykonawczy i koncepcja wykonania robót termomodernizacji dachu połączona z wymianą pokrycia dachowego hali W300 na terenie ZKS Łabędy) - autorem projektu Architektonicznego jest Biuro Usług Projektowych GACEK & HOFFMANN Sp. z o.o., Rynek 26/10, 50-101 Wrocław (data wykonania PW listopad 2021, koncepcja październik 2021), polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi m.in. wymianą skorodowanych i uszkodzonych części konstrukcji, oświetlenia hali, odwodnienia hali, unowocześnienia wentylacji, wykonania kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem obok hali retencji wód deszczowych.

Ofertę na w/w roboty należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie ZKS Łabędy, ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice w terminie do 3.01.2022 do godz. 12.30

Wadium w wysokości 500 000,00 zł należy wpłacić na konto Bankowe PEKAO SA - nr rachunku: 26 1240 4272 1111 0010 5930 0963

Jeśli wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, należy je złożyć w Sekretariacie Biura Zarządu Zamawiającego.


Całkowita wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi 5% (pięć procent) wartości Umowy brutto.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania Umowy w formie innej niż pieniężna (gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) okres ważności winien obowiązywać co najmniej do 40 dni po dacie odbioru końcowego oraz do 30 dni po dacie upływu okresu rękojmi za wady.


Wizja lokalna będzie możliwa po 2 dniach od chwili ogłoszenia przetargu na stronie internetowej ZKS Łabędy. Ze względów organizacyjnych, należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przebieg procesu przetargowego: Tadeusz Bratuś, tel. 32 734 65 23.

Podczas wizji lokalnej można zapoznać się z dokumentacją w formie papierowej. Dokumentacja w formie elektronicznej wraz z pełną dokumentacją przetargową jest dostępna na stronie internetowej ZKS Łabędy www.zks.com.pl/komunikaty.

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Tadeusz Bratuś, tel. 32 734 65 23.


Odnośnie warunków przetargowych związanych z przedmiotem zamówienia, pytania proszę przesyłać elektronicznie na adres mailowy bratus@zks.com.pl do 29.12.2021 r. Po tym terminie wszelkie pytania nie będą rozpatrywane. Pozostaną bez odpowiedzi.


ZKS Łabędy informuje, że istnieje możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 Załączniki

 1. Opis przedmioty zamówienia
 2. Opis wymagań ofertowych wobec wykonawców
 3. Regulamin pracy komisji przetargowej
 4. Regulamin przetargu
 5. Załącznik nr 5 do wymagań wobec Wykonawców – doświadczenie
 6. Załącznik nr 1 do wymagań wobec Wykonawców - wzór Umowy
 7. Załącznik nr 2 do wymagań wobec Wykonawców - formularz oferty
 8. Załącznik nr 3 do wymagań wobec Wykonawców - potencjał kadrowy
 9. Załącznik nr 4 do wymagań wobec Wykonawców – oświadczenie wykonawcy
 10. Załącznik - zapoznanie się z miejscem przyszłych robót
 11. Dokumentacja projektowa odnośnie przedmiotu zamówienia 
 12. UM postanowienie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót
 13. Dodatkowe wyjaśnienia do przetargu (po otrzymanych pytaniach)
 14. Karta Gwarancyjna
 15. Dodatkowe wyjaśnienia do przetargu (po otrzymanych pytaniach) (2)
 16. Dodatkowe wyjaśnienia do przetargu (po otrzymanych pytaniach) (3)
 17. Dodatkowe wyjaśnienia do przetargu (po otrzymanych pytaniach) (4)
 18. Dodatkowe wyjaśnienia do przetargu (po otrzymanych pytaniach) (5)

(znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.zks.com.pl/komunikaty)

Pliki do pobrania