Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych uzyskanych od Państwa. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią i przyjęcia zawartych w niej postanowień.

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie nakłada na Firmy dodatkowe obowiązki i wytyczne w zakresie zarządzania i przetwarzania danych osobowych. Mając na uwadze dbałość postępowania i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych uprzejmie informujemy że:  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy sp. z o.o., ul. Mechaników 9,  44-109 Gliwice, NIP: 969-13-17-654, KRS: 0000150182, tel. 32 734 67 00.

Informujemy, że nie powołaliśmy inspektora danych osobowych. W sprawach odnoszących się do ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem. 

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu oraz w oparciu o następującą podstawę prawną:

  • dostawy informacji handlowych dotyczących oferowanych usług na podstawie dobrowolnej, odrębnej zgody - przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • realizacja obecnych i przyszłych umów których stroną jest Administrator - przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i wynikającego z przepisów obowiązującego prawa, w tym obowiązków podatkowych czy administracyjnych - przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zabezpieczenia interesów Administratora w zakresie ustalania, dochodzenia oraz obrony roszczeń związanych z zawieranymi umowami ( np. windykacja, dochodzenie należności) - przepis art. 6 ust. 1 lit f RODO

Odbiorcami Państwa danych osobowych pozostają przedsiębiorstwa świadczące na rzecz Administratora usługi bez których niemożliwa byłaby współpraca z Państwem (firmy kurierskie, przewozowe lub pocztowe, podmioty świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, organy i instytucje publiczne).

Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania umowy oraz jej wykonywania, jak również w późniejszym czasie - do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową i realizacji obowiązków prawnych, albo do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Informujemy również, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych osobowych. 

W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich brak uniemożliwi współpracę z Zakładem Konstrukcji Spawanych sp. z o.o. będącym Administratorem danych.

Administrator nie korzysta z automatyzowanego profilowania danych osobowych.