Certyfikaty

Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy sp. z o.o. posia­da zin­te­gro­wa­ny Sys­tem Zarzą­dza­nia, któ­ry łączy sys­te­my zarzą­dza­nia jako­ścią i śro­do­wi­skiem oraz umoż­li­wia fir­mie pro­wa­dze­nie przej­rzy­stych dzia­łań dla speł­nie­nia ocze­ki­wań klien­ta przy posza­no­wa­niu śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go oraz zapew­nie­niu pra­cow­ni­kom bez­piecz­nych i higie­nicz­nych warun­ków pracy.

Wdro­żo­ny sys­tem jest cią­gle dosko­na­lo­ny, posze­rza­ny i dosto­so­wy­wa­ny do zmie­nia­ją­cej się sytu­acji na ryn­ku kon­struk­cji spawanych.

Spółka posiada następujące certyfikaty i poświadczenia:


Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem  wg ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Cer­ty­fi­kat dla Sys­te­mu Zarzą­dza­nia wg ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
Cer­ty­fi­kat ISO 9001 uzy­ska­ny w 1994 roku i recer­ty­fi­ko­wa­ny w kolej­nych latach.
Cer­ty­fi­kat ISO 14001 uzy­ska­ny w 2003 roku i recer­ty­fi­ko­wa­ny w kolej­nych latach.


Upraw­nie­nie do spa­wa­nia kon­struk­cji sta­lo­wych wg DIN 18800–7; 2002-09 Kla­sa E

Poświad­cze­nie o kwa­li­fi­ka­cjach pro­du­cen­ta do spa­wa­nia kon­struk­cji sta­lo­wych uzy­ska­ne w 1991 roku i cer­ty­fi­ko­wa­ny w kolej­nych latach.

DIN 18800-7 2008-11 Klasse EDIN 18800-7 2008-11 Klasse_E


System Jakości w Spawalnictwie wg DIN EN ISO 3834–2

Cer­ty­fi­kat dla Sys­te­mu Zarzą­dza­nia Jako­ścią w spa­wal­nic­twie uzy­ska­ny w 2008 r.

 


Certyfikat spawania pojazdów szynowych i elementów do pojazdów szynowych wg DIN EN 15085–2

 


Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych EN1090-1 EXC4 dla wykonania konstrukcji stalowych EN1090-2 EXC4

 

 

 

 

 

 

 

 


Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych EN1090-1 EXC4 dla wykonania konstrukcji aluminiowych EN1090-3 EXC4

 

 

 

 

 

 

 

 


Certyfikat Spawalniczy dla wykonywania konstrukcji stalowych EN1090-2 EXC4

 

 

 

 

 

 

 

 


Certyfikat Spawalniczy dla wykonywania konstrukcji aluminiowych EN1090-3 EXC4

 

 

 

 

 

 

 

 


Urząd Dozoru Technicznego

Cer­ty­fi­kat upraw­nia­ją­cy do doko­ny­wa­nia napraw żura­wi i suwnic.

Certyfikat UDT uprawniający do dokonywania napraw żurawi i suwnic.