O firmie

Począt­ki Zakła­du Kon­struk­cji Spa­wa­nych “ŁABĘDY” sp. z o.o. datu­ją się na 01.10.1992 r., kie­dy w struk­tu­rze przed­się­bior­stwa pań­stwo­we­go pod fir­mą Kom­bi­nat Urzą­dzeń Mecha­nicz­nych “BUMAR-ŁABĘDY” utwo­rzo­no Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych “Łabę­dy” w organizacji.
Od 01.01.1993 roku powstał samo­dziel­ny Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych “Łabę­dy” w struk­tu­rze przed­się­bior­stwa pań­stwo­we­go pod fir­mą Kom­bi­nat Urzą­dzeń Mecha­nicz­nych “BUMAR-ŁABĘDY”.

01.07.1993 roku nastą­pi­ło prze­kształ­ce­nie Kom­bi­na­tu Urzą­dzeń Mecha­nicz­nych “BUMAR-ŁABĘDY” w Jed­no­oso­bo­wą Spół­kę Skar­bu Pań­stwa pod fir­mą Zakła­dy Mecha­nicz­ne “BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
W ramach tych prze­kształ­ceń powstał samo­dziel­ny Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych “Łabę­dy” jako Oddział Zakła­dów Mecha­nicz­nych “BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Od 01.01.2003 roku zakład roz­po­czął dzia­łal­ność jako spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią pod nazwą Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych BUMAR-ŁABĘDY sp. z o.o.

W dniu 05.04.2013 roku Spół­ka weszła w skład gru­py Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu S.A, w związ­ku z tym fak­tem nastę­pu­je zmia­na nazwy na Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy sp. z o.o.

W dniu 29.06.2015 roku nowym Wła­ści­cie­lem udzia­łów Spół­ki został Fun­dusz Inwe­sty­cyj­ny Zamknię­ty Akty­wów Nie­pu­blicz­nych Spół­ek ARP repre­zen­to­wa­ny przez Towa­rzy­stwo Fun­du­szy Inwe­sty­cyj­nych BGK S.A.

W dniu 29.06.2015 roku Wła­ści­cie­lem udzia­łów Spół­ki został Fun­dusz Inwe­sty­cyj­ny Zamknię­ty Akty­wów Nie­pu­blicz­nych Spół­ek ARP repre­zen­to­wa­ny przez Towa­rzy­stwo Fun­du­szy Inwe­sty­cyj­nych BGK S.A.

W dniu 07.07.2020 roku nowym Wła­ści­cie­lem udzia­łów Spół­ki zosta­ła ponow­nie Agen­cja Roz­wo­ju Prze­my­słu S.A.