Misja

Misja Spół­ki

Speł­nia­nie wyma­gań wystę­pu­ją­cych na ryn­ku zapo­trze­bo­wa­nia w wyso­kiej jako­ści kon­struk­cje spa­wa­ne i usłu­gi spa­wal­ni­cze, poprzez mak­sy­mal­ne zago­spo­da­ro­wa­nie ist­nie­ją­cych moż­li­wo­ści tech­nicz­nych oraz umie­jęt­no­ści ludzi na pozio­mie, któ­ry gwa­ran­tu­je osią­ga­nie ren­tow­no­ści produkcji.

Cel Stra­te­gicz­ny Spółki

Dostar­cza­nie w opty­mal­nych ter­mi­nach i po kon­ku­ren­cyj­nych cenach wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych, wyso­ko prze­two­rzo­nych kon­struk­cji spa­wa­nych na potrze­by reno­mo­wa­nych firm świa­to­wych z bran­ży maszyn budow­la­nych, ener­ge­ty­ki, gór­nic­twa i innych, z zyskiem umoż­li­wia­ją­cym dal­szy roz­wój Spółki.