Kariera

Aktu­al­nie pro­wa­dzi­my rekru­ta­cję na stanowiska:

Ofer­ty wraz z CV, z kopią upraw­nień nale­ży skła­dać na adres:

Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy sp. z o.o.

ul. Mecha­ni­ków 9
44–109 Gliwice

tel. 32 734–67-07 lub 08

lub na adres mailo­wy: kadry@zks.com.pl

Pro­si­my o dopi­sa­nie klau­zu­li „Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych dla potrzeb nie­zbęd­nych dla reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji (zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady Euro­py UE 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE)”

RODO — obo­wią­zek infor­ma­cyj­ny dla kandydata