Kariera

Aktu­al­nie pro­wa­dzi­my rekru­ta­cję na stanowiska:

Ofer­ty wraz z CV, z kopią upraw­nień nale­ży skła­dać na adres:

Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy sp. z o.o.

ul. Mecha­ni­ków 9
44–109 Gliwice

tel. 32 734–67-07 lub 08

lub na adres mailo­wy: kadry@zks.com.pl